תקנון הרשמה ושכר לימוד במכללת תילתן חיפה המכללה לרפואה משלימה:

1.   התקנון חל על כל מי שנרשם לקורס/השתלמות/מסלול ו/או הסטודנט ממשיך (שיקרא לשם קיצור: "סטודנט") במכללת תילתן חיפה – המכללה לרפואה משלימה (שתקרא לשם קיצור: "המכללה"). תקנון זה מהווה את הבסיס המשפטי להתקשרות בין הסטודנט לבין המכללה.

2.   התקנון מופנה לגברים ונשים כאחד, אך נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

על כל סטודנט לקרוא בעיון את התקנון ולחתום על טופס הסכמה. התקנון מפורסם על לוח המודעות, באתר האינטרנט של המכללה ועותק ממנו נמצא במזכירות המכללה.

3.   כדי שסטודנט יוכל להבטיח את מקומו בלימודים במכללה, עליו לשלם טרם תחילת הלימודים את מלוא שכר הלימוד. סטודנט אשר לא ישלם את מלוא שכר הלימוד, עלול לאבד את זכותו להתקבל כסטודנט מן המניין, או להמשיך את לימודיו במכללה. עם זאת, מובהר כי אי תשלום שכר הלימוד במועד, ע"י הסטודנט, אינו מהווה הודעה על אי רצון להשתתף בקורס ו/או חזרה מרישום לקורס ו/או על ביטול הרישום לקורס.

4.   הסטודנט מתחייב לעמוד בהתחייבויותיו לתשלום שכר הלימוד ובעצם רישומו ללימודים הוא מסכים ומתחייב לעמוד בתנאי תקנון זה ולשלם למכללה את הסכומים המפורטים בטופס ההרשמה, עד תחילת הלימודים, אלא אם המכללה אישרה בכתב הסדר תשלומים אחר.

5. דמי הרישום הינם בסך 400 ₪. למכללה עומדת הזכות לעדכן סכום זה בכל עת כראות עיניה.

6.   הסטודנט מסכים בזאת, כי אם יבטל את הרשמתו לקורס/השתלמות/מסלול לימודים ו/או יפסיק את לימודיו במשך  תקופת הקורס/ההשתלמות/מסלול הלימודים, בין אם השתתף בשיעורים או בחלקם ובין אם לאו, מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי להחזרים כלשהם, למעט החזרים כמפורט בסעיף זה. להלן טבלה המפרטת את היחס בין מועד ההודעה על ביטול או הפסקת הלימודים לבין חובת תשלום שכר לימוד ו/או זכאות להחזר:

מועד ההודעה על ביטול / הפסקה /ביטול רישום לימודים החזר שכר לימוד/דמי ביטול הערות
עד 30 ימים לפני תחילת הלימודים 100%  החזר שכר לימוד ללא דמי ביטול דמי רישום וטיפול, ככל שניגבו, לא יוחזרו*
עד 14 ימים לפני תחילת הלימודים דמי ביטול בסך 10% מהמחיר המלא של הקורס ** דמי רישום וטיפול, ככל שניגבו, לא יוחזרו*
13 יום לפני פתיחת הקורס וכל המאוחר עד לשיעור השני דמי ביטול בסך של 50% מהמחיר המלא של הקורס  ** דמי רישום וטיפול, ככל שניגבו, לא יוחזרו*
כל ביטול במועד מאוחר יותר דמי ביטול בסך של 100% מהמחיר המלא של הקורס ** דמי רישום וטיפול, ככל שניגבו, לא יוחזרו*

*  הערה: דמי רישום וטיפול יוחזרו אך ורק אם תוך 6 חודשים מיום המועד המשוער לפתיחת הקורס, הוא  לא נפתח/בוטל.

**  הערה: אם ניתן לסטודנט מחיר מבצע או הנחה ממחירו המלא של הקורס, יחושבו דמי הביטול מהמחיר המלא של הקורס.

7.   ידוע לסטודנט, כי בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, אם ירצה להחליף את הקורס אליו נרשם, לקורס אחר הנפתח, באותו המועד או במועד שונה, עליו להודיע למכללה על כך בכתב עד 30 ימים לפני תאריך פתיחת הקורס אליו נרשם ושממנו הוא רוצה לעבור. הסטודנט מסכים שאישור בקשת מעבר לקורס אליו מבקש לעבור, מותנה בקיום מקום פנוי בכיתה החלופית, ביום קבלת הבקשה במשרדי המכללה. למכללה הזכות הבלעדית לקבוע  האם הכיתה החלופית מלאה או לא. ידוע לסטודנט, כי יוכל להחליף את הקורס אליו נרשם, עם מתן הודעה מוקדמת של לפחות מ-30 ימים לפני תחילתו. אם התחיל הסטודנט ללמוד בקורס כלשהו, והוא מבקש לעבור ממנו לקורס אחר, יוכל לעשות זאת רק לאחר קבלת אישור מראש המגמה ומהמרצה הקורס, ובתנאי שלא התקיימו יותר מ-2 שיעורים.

8.   הסטודנט מסכים ומתחייב כי תהיה מנוע מלהעלות כל דרישה ו/או טענה ו /או תביעה להחזר כספים נוסף על זה המפורט בסעיף 6  לעיל.

9.   ידוע לסטודנט, כי כל האמור לעיל חל על הקורס אליו נרשם, גם במקרים הבאים:

9.1 מקרה שבו נרשם הסטודנט לקורס ולא השתתף בקורס במועד המקורי, אלא במועד אחר על פי אישור המכללה.

9.2 מקרה שבו נרשם הסטודנט מראש לקורס ללא מועד ניצול מוגדר (קורס/השתלמות/מסלול לימודים עתידי).

9.3 מקרה בו נרשם הסטודנט לקורס במועד שהינו פחות משלושה ימים לפני מועד תחילתו.

9.4 מקרה בו נרשם הסטודנט לקורס ולאחר מכן החליפו.

9.5 בכל מקרה של הרשמה עתידית נוספת לקורס/השתלמות/מסלול לימודים/ במכללה.

10. אם התשלום בוצע באמצעי תשלום שלא שייך לסטודנט, הוא מאשר בזאת כי הינו ערב אישית להתחייבות בעל אמצעי התשלום, למלוא התמורה בגין הקורס/השתלמות/מסלול לימודים.

11. הסטודנט מצהיר ומאשר שהוא מודע לכך ש:

11.1 המכללה איננה מוסד להשכלה גבוהה מוכר ע"י מועצה להשכלה גבוהה (המל"ג).

11.2 קבלה ללימודים במכללה מותנית בקבלת תקנון הלימודים, תקנון המשמעת, תקנון מניעת הטרדה מינית  ותקנון התנסות מעשית, ואישור הגורמים המקצועיים המוסמכים לאשר קבלה למכללה. ברור לסטודנט, כי הסכמתו לתקנונים אלה והתחייבותו לפעול על פיהם, מהווים את הבסיס להסכמת המכללה לתת לו שירותי לימודים בעבור שכר.

12. המכללה רשאית לבקש מכל סטודנט להתייצב אישית ולהציג את תעודת הזהות שלו ואת כרטיס האשראי  שלו  הסטודנט לשם  ביטחון והסטודנט מתחייב לאפשר לה לקבל את פרטי הכרטיס.  אם אין לסטודנט כרטיס אשראי, רשאית המכללה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש ערבויות או בטחונות להתחייבויות הסטודנט לתשלום שכר הלימוד.

13. בכל מקרה של אי  תשלום ו/או שיק ללא כיסוי ו/או  אי-פירעון מסיבה  אחרת,  המכללה רשאית לגבות את  התשלום  המגיע לה  באמצעות פרטי כרטיס האשראי שבידה או בכל דרך חוקית אחרת. הסטודנט מתחייב שלא לבטל כל שיק ו/או הוראת תשלום לחברת כרטיסי האשראי בגין שכר הלימוד.

14. הסטודנט יהיה זכאי להחזר כספי מאת המכללה, אם ובככל כמפורט בתקנון זה בלבד.

15. גובה שכר הלימוד, התשלומים הנוספים והקריטריונים להגדרתם ניתנים לשינוי בידי המכללה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת לפני תחילת הקורס/ההשתלמות/מסלול הלימודים כל עוד הסטודנט טרם הסדיר את מלא שכר הלימוד.

16. יש לשלם את שכר הלימוד במועדו. אם לא ישולם שכר הלימוד במועדו תהיה המכללה זכאית לגבות תוספות שונות, בגין אי תשלום שכר הלימוד במועד, לרבות תוספות בגין הצמדה וריבית ו/או גביית תשלום בגין שכר לימוד מעודכן, ככל ששכר לימוד עודכן בתקופה שבין מועד התשלום לבין מועד התשלום בפועל.

17. שילם סטודנט תשלום כלשהו מתשלומי שכר הלימוד בשיק/כרטיס אשראי אשר לא כובד על ידי הבנק ולא נפרע והמכללה חויבה בגינו בתשלום, יחויב הסטודנט בתשלום הוצאותיה של המכללה כתוצאה מכך, לרבות הוצאות בגין טיפול משפטי ו/או משרדי ו/או כל הוצאה אחרת, כתוצאה מכך.

18. תשלום בכרטיס אשראי מזומן/קרדיט, אשר לא יכובד ע"י חברת האשראי, יבטל את אפשרות התשלום באמצעי זה. על הסטודנט לוודא קיום מסגרת אשראי מתאימה, לצורך ביצוע התשלום.

19. סטודנט הנרשם ללימודים, או סטודנט אשר החליט שלא להשתתף בקורס אליו נרשם, או להפסיק לימודיו, חייב להודיע בכתב מיד עם החלטתו למזכירות המכללה ולוודא כי הודעתו התקבלה. הודעה טלפונית לא תיחשב כביטול רשמי.

20. אין בעצם ביצוע תשלום שכר הלימוד משום אישור של המכללה לגבי זכאותו של הסטודנט להתחיל בלימודיו, להמשיכם ו/או לסיימם. תחילת הלימודים ו/או המשכם ו/או סיומם מותנה בתנאי סף המוגדרים לכל קורס/השתלמות/מסלול לימודים.

21. סטודנט המתקבל ללימודים על תנאי, יחויב בתשלום שכר לימוד בהתאם לתקנון זה. בכל מקרה בו תיאלץ המכללה להפסיק את לימודיו על רקע אי עמידה בתנאים שנקבעו לקבלתו.

22. למכללה הזכות לשנות את מועד פתיחת הלימודים ואף לבטל את עצם פתיחת  קורס/ההשתלמות/מסלול הלימודים, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לרבות עקב מיעוט נרשמים ללימודים.

23. למכללה הזכות להחליט על הפסקת לימודיו של סטודנט עקב אי הופעה לשיעורים ו/או אי עמידה במטלות הלימודים, עפ"י תקנון הלימודים ו/או על פי שיקול דעת המרצה/ראש מגמה ו/או עקב עבירות משמעת, עפ"י תקנון המשמעת. במקרה כזה הסטודנט לא יהיה זכאי להחזר שכר לימוד מעבר לקבוע בתקנון זה. אם יבקש הסטודנט לחזור שנית על הלימודים, יידרש לשלם שכר לימוד מלא עבור אותם לימודים.

24. יובהר כי ביטול רישום או הפסקת לימודים אינה פוטרת בהכרח מחובת תשלום שכר לימוד.

25. סטודנט שלא לא השלים את תשלום שכר הלימוד במלואו, לא יהיה זכאי לתעודה ו/או לכל מסמך אחר הקשור בלימודיו.

26. אי עמידה בבחינות הסמכה ו/או במטלות הלימודם או ו/או היעדרות מהלימודים ו/או כל מחדל של הסטודנט לא תהווה עילה כנגד המכללה, לדרישה לקבלת החזר שכר הלימוד. יובהר כי סטודנט שנעדר מסיבות כח עליון, כגון פטירה של קרוב, מחלה של קרוב , לידה אצל קרוב (בסעיף זה, קרוב משמעותו: קרוב מדרגה ראשונה) יוכל לחזור ללמוד בקורס ממנו נעדר, במקרים מיוחדים, באישור המרצה ו/או ראש המגמה והנהלת המכללה.

27. מאחר והרפואה המשלימה עוסקת בטיפול בבני אדם, בחלק מהקורסים נלמדים במכללה, עשויים להתרחש תהליכים פסיכולוגיים שונים, מובהר כי כתנאי לקבלה למקצועות אלה, המכללה עשויה לדרוש הצהרות בריאות מכל סטודנט, ולשקול קבלתו לאותם קורסים בהתאם לנתונים האישיים של הסטודנט.

קראתי והבנתי את התקנון ואני מסכים לכל האמור בו.

שם פרטי ומשפחה של הסטודנט: ______________________

שם הקורס/ההשתלמות/מסלול הלימודים:___________________

תאריך:____________                         חתימת הסטודנט:_________________   

ללמוד, לטפל, להצליח!

לפגישת ייעוץ חינם
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

Invalid Input

Invalid Input

Captcha
Captcha
Invalid Input

Captcha

לתיאום פגישת ייעוץ חינם התקשרו עכשיו 072-338-5089

פרטי התקשרות

כתובת: יגאל אלון 123, ת"א (סניף ת"א)

טלפון: 072-338-5089

דוא"ל: info@tiltancollege.co.il  

מפה